Slovenská asociácia európskeho práva

2007-2011 (APVV-0754-07)

Ciele a výsledky výskumnej činnosti projektu APVV-0754-07 „Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo členských štátov“ sú plánované nasledovne:

Publikácie, ktorých vznik sa odhaduje v rámci riešenia projektu:

Počas celého obdobia trvania projektu budú riešitelia kontinuálne uverejňovať:

- publikácie v karentovaných časopisoch – 5 článkov najmä v zahraničných periodikách (napr. Common Market Law Review, European Constitutional Law Review a pod.),

- vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých periodikách – 22 článkov v domácich a zahraničných periodikách (napr. Justičná revue, Soudní rozhledy a pod.),

- práce publikované v nerecenzovaných periodikách a zborníkoch – 36 prác a článkov (predovšetkým v zborníkoch vydaných na konferenciách).

Výstupy do vzdelávania a popularizácie vedy:

V roku 2009 a 2010 zrealizuje výskumný tím minimálne 6 vzdelávacích jednodňových kurzov najmä pre odbornú verejnosť (vysokoškolskí učitelia, sudcovia, prokurátori a pod.) o dopade judikatúry súdov únie na právny poriadok SR a aplikácii práva EÚ ostatnými členskými štátmi. Účastníkom kurzu, ale aj iným osobám (max. 50 ročne) bude umožnené stretnutie so slovenským sudcom na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev v Luxemburgu.

V rámci projektu dokončia svoje doktorandské štúdium štyria doktorandi – JUDr. Ing. Michael Siman, Mgr. Juliana Pogáčová, JUDr. Miloš Levrinc a JUDr. Jozef Beňo, ktorí vo svojich dizertačných prácach analyzujú judikatúru súdov únie, vrátane aplikácie komunitárneho práva.

Rovnako je predpoklad, že prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. a JUDr. Vlasta Kunová sa počas riešenia projektu stanú školiteľmi ďalších doktorandov (min. dvoch), pričom témy ich dizertačných prác budú nadväzovať na dosiahnuté výsledky výskumu.

Všetci riešitelia budú počas trvania projektu aj vedúcimi diplomových prác (min. 1 práca na každého riešiteľa), ktoré budú čerpať z výsledkov výskumu.

Ostatné výsledky výskumu:

Všetci riešitelia pripravia na konci každej etapy projektu súhrnnú správu o dosiahnutom pokroku a výsledkoch výskumu (t.j. 4 elaboráty počas trvania projektu), uverejnené na internetovej stránke. Ďalším dokumentom bude aktualizácia bibliografickej a rešeršnej činnosti, prístupná na internetovej stránke (t.j. celkovo 5 elektronických dokumentov).

Na konci projektu (2010) EUROIURIS, SAEP a Právnická fakulta UMB usporiadajú medzinárodnú konferenciu, venovanú problematike výskumu.

Na konci projektu (2010) tiež riešitelia vypracujú a na internetovej stránke zverejnia konkrétny legislatívny návrh (koncepciu) pre novelizáciu právnych predpisov, ktoré sú pre aplikáciu judikatúry súdov únie nevyhnutné.

Pridaná hodnota výskumu:

Riešitelia ako kolektív autorov pripravia na vydanie vedeckú monografiu „Aplikácia komunitárneho práva v Slovenskej republike“ (2009) a zborník z medzinárodnej konferencie (2010).

Riešitelia sa počas trvania projektu (2009) zapoja do medzinárodného grantu Jean Monnet Chiar, týkajúceho sa aplikácie komunitárneho práva, ktorý udeľuje Európska komisia.