Slovenská asociácia európskeho práva

Nové prejudiciálne otázky slovenských súdov na Súdnom dvore Európskej únie

Rok 2010 patrí k najproduktívnejším obdobím od pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii vo vzťahu k podávaniu prejudiciálnych otázok súdmi Slovenskej republiky. Najskôr kauzu C-76/10 Pohotovosť s.r.o. rozhodol Súdny dvor odôvodneným uznesením. V septembri 2010 je podaná ďalšia otázka z oblasti ochrany spotrebiteľa C-453/10 Pereničová a dňa 23.5. 2011 obdobne C-252/11 Šujetová.

Čítať ďalej...

Normatívna a aplikačná rezistencia vnútroštátneho právneho poriadku pred nadnárodnými, medzinárodnými a mimoprávnymi vplyvmi

Dovoľujem si nielen členov SAEP pozvať na konferenciu doktorandov a mladých akademických pracovníkov pod názvom: „Normatívna a aplikačná rezistencia vnútroštátneho právneho poriadku pred nadnárodnými, medzinárodnými a mimoprávnymi vplyvmi“ ktorá sa uskutoční v dňoch 16.- 17. júna 2011 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Zborník z konferencie.

Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

Dňa 30. marca 2011 prerokovala vláda Slovenskej republiky materiál "Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia". Ide o zaujímavý prehľad netransponovaných smerníc Slovenskou republikou, vrátane následných opatrení Európskej komisie a pripravovaných opatrení Slovenskej republiky.

Prístup k materiálu

Kauza FRUCONA

Kauza FRUCONA na oboch súdoch Súdneho dvora Európskej únie v decembri 2010 končí. Najskôr Všeobecný súd (bývalý Súd prvého stupňa ES) dňa 7. 12. 2010 zamietol žalobu Frucony a.s. na zrušenie rozhodnutia Komisie 2007/254/ES zo 7. júna 2006 týkajúceho sa štátnej pomoci C 25/05 (ex NN 21/05) poskytnutej Slovenskou republikou v prospech spoločnosti Frucona Košice a. s. (Ú. v. EÚ L 112, s. 14), vedenej pod sp. zn. T-11/07 (klikni na zobrazenie rozsudku).

Čítať ďalej...


Odpoveď na prejudiciálne otázky Krajského súdu Prešov v kauze C-76/10 Pohotovosť s.r.o.

Súdny dvor odpovedá na prejudiciálne otázky Krajského súdu Prešov v kauze C-76/10 Pohotovosť s.r.o.

Necelý rok od podania prejudiciálnych otázok KS Prešov dňa 19.1. 2010 odpovedá Súdny dvor  odôvodneným uznesením. To poskytuje slovenským súdom vysvetlenie doterajšej judikatúry Súdneho dvora v oblasti ochrany spotrebiteľa, týkajúcej sa najmä povinnosti exekučných súdov skúmať v rámci návrhu na nútený výkon právoplatného rozhodcovského rozhodnutia vydaného bez účasti spotrebiteľa, aj bez návrhu nekalé pomienky obsiahnuté v zmluve o úvere uzavretej poskytovateľom úveru so spotrebiteľom.

Čítať ďalej...

EUREKO B.V. proti Slovenskej republike

Dňa 26. októbra 2010 zamietol Stály arbitrážny súd svojim rozhodnutím námietky Slovenskej republiky predložené v kauze EUREKO B.V. proti Slovenskej republike (prípad č. 2008-13), známej tiež ako obmedzovanie zisku zdravotných poisťovní, konkrétne UNION zdravotná poisťovňa a.s.

Čítať ďalej...


Súdny dvor vyhlásil rozsudok vo veci C-173/09 G.I. Elchinov

Súdny dvor dňa 5. októbra 2010 vyhlásil rozsudok vo veci C-173/09  G.I. Elchinov, týkajúci sa aj povinnosti súdu nižšieho stupňa dodržať právny názor súdu vyššieho stupňa

Čítať ďalej...

Kauza plánovanej návštevy Komárna maďarského prezidenta László Sólyoma

Kauza plánovanej návštevy Komárna maďarského prezidenta László Sólyoma dňa 21.8. 2009, ktorej slovenské orgány zabránili, vrcholí podaním žaloby Maďarska na Slovenskú republiku za údajné porušenie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (...).

Čítať ďalej...