AKTUALITY

 


Nové prejudiciálne otázky slovenských súdov na Súdnom dvore Európskej únie

Rok 2010 patrí k najproduktívnejším obdobím od pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii vo vzťahu k podávaniu prejudiciálnych otázok súdmi Slovenskej republiky. Najskôr kauzu C-76/10 Pohotovosť s.r.o. rozhodol Súdny dvor odôvodneným uznesením. V septembri 2010 je podaná ďalšia otázka z oblasti ochrany spotrebiteľa C-453/10 Pereničová a dňa 23.5. 2011 obdobne C-252/11 Šujetová.

Najvyšší súd SR podal v auguste 2010 prejudicilánu otázku vedenú ako C-416/10 Križan, ktorá je súbojom obyvateľov Pezinka, Najvyššieho a Ústavného súdu SR o pezinskú skládku. V októbri NS SR podáva prejudiciálne otázky k zdaňovaniu práv priemyselného vlastníctva C-504/10 Tanoarch. Koncom roka sa pred Súdny dvor EÚ dostáva kauza verejného obstarávania elektronického výberu mýta C-599/10 SAG ELV. Doposiaľ poslednú otázku podal NS SR 4.4. 2011 ohľadom úniovej úpravy DPH C-165/11 PROFITUBE.

 Skončené prejudiciálne konania iniciované súdmi SR: C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-76/10 Pohotovosť, C-456/07 Mihal a C-302/06 Kovaľský.

 


Dovoľujem si nielen členov SAEP pozvať na konferenciu doktorandov a mladých akademických pracovníkov pod názvom: Normatívna a aplikačná rezistencia vnútroštátneho právneho poriadku pred nadnárodnými, medzinárodnými a mimoprávnymi vplyvmiktorá sa uskutoční v dňoch 16.- 17. júna 2011 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Zborník z konferencie - klikni sem 

 


Dňa 30. marca 2011 prerokovala vláda Slovenskej republiky materiál "Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia". Ide o zaujímavý prehľad netransponovaných smerníc Slovenskou republikou, vrátane následných opatrení Európskej komisie a pripravovaných opatrení Slovenskej republiky.

Prístup k materiálu - klikni sem

 


Kauza FRUCONA na oboch súdoch Súdneho dvora Európskej únie v decembri 2010 končí. Najskôr Všeobecný súd (bývalý Súd prvého stupňa ES) dňa 7. 12. 2010 zamietol žalobu Frucony a.s. na zrušenie rozhodnutia Komisie 2007/254/ES zo 7. júna 2006 týkajúceho sa štátnej pomoci C 25/05 (ex NN 21/05) poskytnutej Slovenskou republikou v prospech spoločnosti Frucona Košice a. s. (Ú. v. EÚ L 112, s. 14), vedenej pod sp. zn. T-11/07 (klikni na zobrazenie rozsudku). Nevykonanie uvedeného rozhodnutia zo strany Slovenskej republiky bolo Komisiou napadnuté na Súdnom dvore dňa 21.11. 2008  žalobou o porušenie povinnosti podľa čl. 108 ZFEÚ (ex čl. 88 ods. 2 ZES). Generálny advokát Villalón vo svojom odôvodnenom stanovisku z 9.9. 2010 podrobne a presvedčivo uviedol akého porušenia práva Únie sa Slovenská republika dopustila (a ktorý orgán porušenie spôsobil). Samotný rozsudok Súdneho dvora vo veci C-507/08 z 22. 12. 2010 vyznieva skôr ako jeho rýchla snaha rozhodnúť viac než dva roky sa ťahajúcu žalobu pred koncom roka a nekaziť súdne štatistiky. Najmä záver rozsudku (body 60 až 65) relativizuje potrebu vymoženia rozhodnutia Komisie a zásadu prednosti práva Únie, keď sa odvoláva na "predloženie dostatočných dôkazov, na základe ktorých by sa bolo možné domnievať, že v stanovenej lehote podnikla [Slovenská republika ] všetky kroky, ktoré mohla vykonať, na získanie vrátenia spornej pomoci" (bod 64). V bode 63 Súdny dvor konštatuje, že mu nikto neuviedol, čo sa stalo s mimoriadnym dovolaním generálneho prokurátora SR voči rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 21. apríla 2008. Záhadou zostáva, prečo sa na jeho výsledok Súdny dvor zástupcu SR jednoducho neopýtal, keďže počas ústneho pojednávania veci C-507/08 dňa 3.6. 2010, už bolo o mimoriadnom dovolaní Najvyšším súdom SR rozhodnuté.

Rozsudok Súdneho dvora  vo veci C-507/08 je tretím konštatovaním porušenia práva Únie zo strany Slovenskej republiky (predchádzajúce skončené konania: C-114/06, 493/07, prebiehajúce konania: 264/09, 253/10 a 531/10).

 


Súdny dvor odpovedá na prejudiciálne otázky Krajského súdu Prešov v kauze C-76/10 Pohotovosť s.r.o.

Necelý rok od podania prejudiciálnych otázok KS Prešov dňa 19.1. 2010 odpovedá Súdny dvor  odôvodneným uznesením. To poskytuje slovenským súdom vysvetlenie doterajšej judikatúry Súdneho dvora v oblasti ochrany spotrebiteľa, týkajúcej sa najmä povinnosti exekučných súdov skúmať v rámci návrhu na nútený výkon právoplatného rozhodcovského rozhodnutia vydaného bez účasti spotrebiteľa, aj bez návrhu nekalé pomienky obsiahnuté v zmluve o úvere uzavretej poskytovateľom úveru so spotrebiteľom.

Je však úlohou vnútroštátneho súdu určiť, či sa má podmienka zmluvy o úvere, aká je vo veci samej, upravujúca podľa zistení tohto súdu sankciu v neprimerane vysokej výške na ťarchu spotrebiteľa vzhľadom na všetky okolnosti týkajúce sa uzavretia tejto zmluvy považovať za nekalú v zmysle článkov 3 a 4 smernice 93/13.

Neexistencia údaja o ročnej percentuálnej miere nákladov v zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorý má podstatný význam v kontexte smernice Rady 87/102/EHS, môže predstavovať rozhodujúcu okolnosť pre vnútroštátny súd v rámci jeho analýzy otázky, či podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere týkajúca sa jeho nákladov, v ktorej sa nenachádza takýto údaj, je zrozumiteľná v zmysle článku 4 smernice 93/13. 

Prehľad vecí pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom týkajúcich sa Slovenska k decembru 2010 - klikni sem

 


Dňa 26. októbra 2010 zamietol Stály arbitrážny súd svojim rozhodnutím námietky Slovenskej republiky predložené v kauze EUREKO B.V. proti Slovenskej republike (prípad č. 2008-13), známej tiež ako obmedzovanie zisku zdravotných poisťovní, konkrétne UNION zdravotná poisťovňa a.s. Žalobou predloženou spol. EUREKO sa táto domáha určenia porušenia Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 569/1992 Zb.). Slovenská republika spochybnila právomoc Stáleho arbitrážneho súdu z dôvodu nezlučiteľnosti arbitrážnej doložky s právom Európskej únie odo dňa vstupu SR  do EÚ (a jej nahradením ustanoveniami o voľnom pohybe kapitálu, rovnakom zaobchádzaní a zákaze diskriminácie).

O prípade tiež informoval EU Law Bolg  - klikni sem (tiež prístup k relevantnej judikatúre SD EÚ).

Slovenská republika čelí ďalším podobným žalobám vo veci HICEE B.V. v. The Slovak Republic (HICEE bola založená spol. PENTA v roku 2006 v čase prijímania sporných legislatívnych opatrení a na ktorú previedla Dôveru zdravotnú poisťovňu a.s.) a  European American Investment Bank AG v. The Slovak Republic (EAIB vlastnila do r. 2008 Apollo zdravotnú poisťovňu a.s., kedy ju predala spol. PENTA).

 


Súdny dvor dňa 5. októbra 2010 vyhlásil rozsudok vo veci C-173/09  G.I. Elchinov, týkajúci sa aj povinnosti súdu nižšieho stupňa dodržať právny názor súdu vyššieho stupňa

Právo Únie bráni tomu, aby právne posúdenie súdu vyššieho stupňa bolo pre vnútroštátny súd, ktorý má rozhodnúť vo veci po tom, čo mu súd vyššieho stupňa, na ktorý bol podaný opravný prostriedok, vrátil vec na ďalšie konanie, v súlade s vnútroštátnym procesným právom záväzné, ak sa tento vnútroštátny súd v súvislosti s výkladom, o ktorý požiadal Súdny dvor domnieva, že uvedené posúdenie nie je v súlade s právom Únie.

Súdny dvor tak potvrdzuje svoju judikatúru Rheinmühlen I. a neprijíma návrhy prednesené generálnym advokátom Villalónom zo dňa 10. júna 2010 (bod 38).

V tomto kontexte je zaujímavým aj návrh sudcu Okresného súdu v Prešove na súlad ust. § 226 O.s.p. s čl. 144 ods. 1 Ústavy SR, vedený na Ústavnom súde SR pod sp. zn. PL. ÚS 17/2010.

 


Kauza plánovanej návštevy Komárna maďarského prezidenta László Sólyoma dňa 21.8. 2009, ktorej slovenské orgány zabránili, vrcholí podaním žaloby Maďarska na Slovenskú republiku za údajné porušenie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (...). Nakoľko Komisia odmietla prevziať v tomto spore iniciatívu, bude maďarská priama žaloba šiestym prípadom počas šesťdesiatročnej existencie Európskych spoločenstiev (Európskej únie) vzájomného súdneho sporu medzi členskými štátmi.

Žaloba je vedená v registri Súdneho dvora pod značkou C-364/10.

Správa pre pojednávanie - klikni sem

Pozrite si prehľad konaní pred Súdnym dvorom EÚ týkajúcich sa Slovenska k 08/2010 - klikni sem

Pozrite si prehľad konaní pred Súdnym dvorom EÚ týkajúcich sa Českej republiky k 08/2010 - klikni sem

 


Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Pedro Cruz Villalón v konaní C-507/08 Európska komisia proti Slovenskej republike navrhuje žalobe Komisie vyhovieť a Súdnemu dvoru EÚ konštatovať, že Slovenská republika si tým, že nevykonala rozhodnutie Komisie zo 7.6. 2006 o štátnej pomoci poskytnutej spoločnosti Frucona Košice a.s., nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 288 ods.4 ZFEÚ a z článku 2 tohto rozhodnutia.

Generálny advokát na podklade zásady právnej istoty a zásady res iudicata v spojení s ust. § 228 ods. 1 písm.a) a teraz písm. e) Občianskeho súdneho poriadku diplomaticky slovenským súdom vyčíta nedodržanie zásady prednosti práva Únie.

Stanovisko generálneho advokáta P.C. Villalóna v slovenskom jazyku z 9.9. 2010 - klikni sem

 


Správa o priebehu a výsledkoch druhého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov na Slovensku - klikni sem

 


Súdny dvor EÚ dňa 1. a 15. júla 2010 rozhodol viaceré prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a to vo veci:

  • C-211//10 PPU1, Doris Povse proti Mauro Alpago - klikni sem (uznávanie a výkon rozhodnutí vzťahujúcich sa k únosu dieťaťa)
  • C-256/09, Bianca Purrucker proti Guillermo V. Peréz - klikni sem (k predbežným opatreniam o osobnej starostlivosti o dieťa, čl. 20 a 21 nariadenia)

1 značka PPU znamená naliehavé prejudiciálne konanie podľa čl. 104b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

 


Dňa 16.7. 2010 spustila  nový internetový portál elektronickej justície (e-Justice), ktorý ponúka prehľad a odpovede na mnohé právne otázky občanov - klikni sem (prístup do európskej e-Justice).

 

Pozri tiež súvisiace stránky:

Prístup ku katastrom nehnuteľností členských štátov EÚ - projekt EULIS (European Land Information Service) - klikni sem

 

Prístup k portálu o dedičskom práve členských štátov EÚ - klikni sem

 


Generálna advokátka Sharpston podala 15.7. 2010 stanovisko k prejudiciálnej otázke Najvyššieho súdu SR vo veci C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK proti MŽP SRivotné prostredie – Arhuský dohovor – účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia) - klikni sem (.doc)  (klikni sem .html)

 

Pozri tiež:

Prvá "slovenská" prejudiciálna otázka - znenie otázok KS Prešov - uznesenie Súdneho dvora EÚ z 25.1. 2007, C-302/06, František Kovaľský proti Dopravnému podniku Mesta Prešov (vlastnícke právo - obmedzenie - Dohovor o Ochrane ľudských práv a základných slobôd - nedostatok právomoci Súdneho dvora) - klikni sem

Druhá "slovenská" prejudiciálna otázka - znenie otázok NS SR  - uznesenie Súdneho dvora z 21.5. 2008, C-456/07, Karol Mihal proti Daňovému úradu Košice V - klikni sem

 

Slovensko (pred vstupom do EÚ) inak:

rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8.5. 2003, C-438/00, Deutscher Handballbund proti Marošovi Kolpakovi (Asociačná dohoda ES-SR, voľný pohyb pracovníkov, zákaz diskriminácie) - klikni sem (v anglickom jazyku)

 


Členovia SAEP a EUROIURIS sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie "Olomoucké právnické dny 2010" (27.5. - 28.5. 2010, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Podrobnejšie informácie o konferencii - klikni sem
 


Členovia SAEP a EUROIURIS sa zúčastnili konferencie COFOLA 2010 v Brne

Podrobnejšie informácie o konferencii - klikni sem 

 


Súdny dvor Európskej únie komentuje niektoré aspekty pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane základných práv a slobôd (máj 2010) - klikni sem

 

 


SAEP pozýva svojich členov na XXIV KONGRES FIDE 2010 (3. - 6. novembra 2010, Madrid, Španielsko)

 Podrobnejšie informácie - oficiálna webstránka FIDE 2010 - klikni sem

 


SAEP informuje svojich členov o výročnej konferencii APVV - 27. mája 2010

Program konferencie (.pdf) je k dispozícii TU, podrobnejšie informácie a možnosť prihlásenia (do 24.5. 2010) sú uvedené TU.

 


SAEP informuje svojich členov o konferencii APVV - Ako eticky publikovať vo vede (14.4. 2010)

Slovenská asociácia európskeho práva dáva do pozornosti svojim členom možnosť zúčastniť sa konferencie, ktorú organizuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja na tému Ako eticky publikovať vo vede dňa 14. apríla 2010.

Podrobný program konferencie a návratku, ktorú je potrebné v prípade záujmu vyplniť a odoslať, môžete nájsť na webstránke APVV TU.

Materiály z konferencie sú dostupné na webstránke APVV TU

 


Národné správy SAEP vypracované na žiadosť XXIV. Kongresu FIDE v Madride (2010) - APVV

SAEP predložil XXIV. Kongresu FIDE, ktorý sa uskutoční v Madride v tomto roku vypracované národné správy za Slovenskú republiku:

1. The European and National Parliaments - klikni sem

2. The Judicial Application of European Competition Law - klikni sem

3. Public Capital and Private Capital in the internal market. Securing a level playing field for public and private enterprises - klikni sem

 


Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007 nadobudla platnosť 1. decembra 2009 !

 

- jej záväzné znenie je uverejnené v Zbierke zákonov SR, čiastka 170 z roku 2009, str. 3657 a nasl: oznámenie MZV č. 486/2009 - klikni sem

- jej (nezáväzné) znenie je uverejnené v Úradnom vestníku C 306 z 17. decembra 2007 - klikni sem

- úplné (konsolidované a neautentické) znenie Zmluvy o EÚ a Zmluvy o založení ES (ktorú Lisabonská zmluva premenovala na Zmluvu o fungovaní EÚ) je uverejnené v Úradnom vestníku C 115 z 9. mája 2008 - klikni sem

- Lisabonská zmluva (brožúra MZV SR a EUROIURIS - EPC) zahŕňajúca zrozumiteľný prehľad zmien a obsahu zmluvy - klikni sem

- Analýza vplyvov Lisabonskej zmluvy na právny poriadok SR v pôsobnosti jednotlivých rezortov v prípade jej vstupu do platnosti - klikni sem (.pdf, 211 kb)

 

Lisabonská zmluva a Súdny dvor Európskej únie (tlačové komuniké č. 104/09) - klikni sem

 


Správa z riadiaceho výboru Medzinárodnej federácie pre európske právo (FIDE) z 28.9. 2009

 Pozri zhrnutie správy - TU

 


 V rámci projektu APVV bol publikovaný Zborník z konferencie Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov "po" (konferencia organizovaná v spolupráci s Bratislavskou vysokou školou práva a Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike) - klikni sem (1,2 MB .pdf)
  


 SAEP sa pripravuje na XXIV.kongres FIDE v Madride (2010)

V máji 2008 bola Slovenská asociácia európskeho práva (SAEP) prijatá za riadneho člena medzinárodnej organizácie Fédération internationale de droit européen (FIDE) na jej XXIII. kongrese v rakúskom Linzi.

 

FIDE je medzinárodná organizácia združujúca národné združenia členských štátov Európskej Únie, ktorých činnosť je zameraná na štúdium a rozvoj komunitárneho a inštitucionálneho práva Spoločenstva.

 

Naše členstvo je veľkým prínosom nielen pre fungovanie samotného združenia, ale aj pre šírenie hodnôt a poznatkov európskeho práva na Slovensku a naopak zviditeľnenie samotného Slovenska v tak prestížnej organizácii.

 

Najbližším stretnutím FIDE bude XXIV. kongres, ktorý sa uskutoční v novembri 2010 v Madride. Na tomto kongrese SAEP plánuje predložiť tzv. národné správy členských štátov k vybraným témam tak, aby aplikácia komunitárneho práva v Slovenskej republike odznela v kontexte oboznámenia a posúdenia aj ostatnými expertmi na európske právo v celej EÚ.

 

Comité des Directeurs FIDE na svojom zasadnutí v rakúskom Linzi prijal 3 hlavné témy, ktoré budú predmetom diskusie nasledujúceho kongresu v Madride:

1. The European and National Parliaments.

2. The Judicial Application of European Competition Law.

3. Public Capital and Private Capital in the internal market. Securing a level playing field for public and private enterprises.

 

Predseda Slovenskej asociácie európskeho práva Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. navrhol, aby každá z týchto tém bola pridelená jednej osobe, ktorá bude koordinovať spracovanie danej témy v rámci pracovnej skupiny zloženej z členov SAEP, ako aj iných prípadných záujemcov. Národné správy musia byť odovzdané do 30. Septembra 2009. Pracovným jazykom je angličtina a rozsah národných správ by nemal presiahnuť 15 strán. Všetko však závisí od potreby jednotlivých pracovných skupín.

 

Pre jednotlivé témy sú zodpovednými osobami:

Téma č. 1: doc. JUDr. Vlasta Kunová, PhD. (kunova@flaw.uniba.sk)

Téma č. 2: JUDr. Peter Pecho, LL.M. (Peter.Pecho@curia.europa.eu)

Téma č. 3: JUDr. Michael Siman DEA a JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.

(siman@euroiuris.sk; slastan@euroiuris.sk)

 

V záujme včasného a plnohodnotného spracovania národných správ Vás predseda SAEP

žiada, aby ste sa zapojili do ich prípravy a nadviazali v tejto súvislosti kontakt s vedúcimi pracovných skupín.

 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujem.

 

S pozdravom,

Juliana Pogáčová, SAEP

Juriste linguiste

Unité SK

Cour de justice