Slovenská asociácia európskeho práva

Konanie C-507/08 Európska komisia proti Slovenskej republike

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Pedro Cruz Villalón v konaní C-507/08 Európska komisia proti Slovenskej republike navrhuje žalobe Komisie vyhovieť a Súdnemu dvoru EÚ konštatovať, že Slovenská republika si tým, že nevykonala rozhodnutie Komisie zo 7.6. 2006 o štátnej pomoci poskytnutej spoločnosti Frucona Košice a.s., nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 288 ods.4 ZFEÚ a z článku 2 tohto rozhodnutia.

Čítať ďalej...

Prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia (ES) č. 2201/2003

Súdny dvor EÚ dňa 1. a 15. júla 2010 rozhodol viaceré prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a to vo veci:

1 značka PPU znamená naliehavé prejudiciálne konanie podľa čl. 104b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

Nový internetový portál elektronickej justície (e-Justice)

Dňa 16.7. 2010 spustila  nový internetový portál elektronickej justície (e-Justice), ktorý ponúka prehľad a odpovede na mnohé právne otázky občanov.

Pozri tiež súvisiace stránky:

Prístup ku katastrom nehnuteľností členských štátov EÚ - projekt EULIS (European Land Information Service)

Prístup k portálu o dedičskom práve členských štátov EÚ - klikni sem


Stanovisko k prejudiciálnej otázke - Lesoochranárske zoskupenie VLK proti MŽP SR

Generálna advokátka Sharpston podala 15.7. 2010 stanovisko k prejudiciálnej otázke Najvyššieho súdu SR vo veci C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK proti MŽP SR (životné prostredie – Arhuský dohovor – účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia) - doc

Čítať ďalej...

Medzinárodná vedecká konferencia - Olomoucké právnické dny 2010

Členovia SAEP a EUROIURIS sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie "Olomoucké právnické dny 2010" (27.5. - 28.5. 2010, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Podrobnejšie informácie o konferencii


Súdny dvor Európskej únie komentuje

Súdny dvor Európskej únie komentuje niektoré aspekty pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane základných práv a slobôd (máj 2010).