Slovenská asociácia európskeho práva

Prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia (ES) č. 2201/2003

Súdny dvor EÚ dňa 1. a 15. júla 2010 rozhodol viaceré prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu nariadenia (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a to vo veci:

1 značka PPU znamená naliehavé prejudiciálne konanie podľa čl. 104b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora