Slovenská asociácia európskeho práva

2015-2019 (APVV- 14-0852)

Projekt APVV-14-0852 „Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky"

O projekte: Európske medzinárodné právo súkromné možno v súčasnosti už považovať za samostatné odvetvie práva, ktoré sa vo svojej podobe vyvinulo v poslednom desaťročí a v súčasnosti stále podlieha dynamickým zmenám. V terminológii používanej v záväzných aktoch Európskej únie je toto odvetvie nazývané Justičnou spoluprácou v civilných veciach. Možno konštatovať, že najmä vďaka relatívne novým (a tiež neustále sa meniacim) spoločným pravidlám EÚ v tejto oblasti a rôznorodej judikatúre Súdneho dvora EÚ a súdov členských štátov nie sú dostupné takmer žiadne relevantné a ucelené výsledku výskumu. Hlavný cieľ projektu je uskutočniť výskum aplikácie práva Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach. Vedľajším cieľom projektu je sledovanie vývoja rozhodovacej praxe slovenských súdov. Ďalším vedľajším cieľom projektu je využiť výstupy projektu aj v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu. V rámci riešenia projektu bude použitých niekoľko metód aplikovaného výskumu. V prvom rade pôjde o metódu empirickú v podobe podrobného identifikovania existujúcej judikatúry v relevantnej oblasti. Následne dôjde k analýze zozbieraných rozhodnutí a to v niekoľkých rovinách v závislosti od obsahových celkov. Po identifikácii a analýze relevantnej judikatúry dôjde k publikovaniu výskumných výsledkov v publikáciách a vytvoreniu internetovej stránky, na ktorej sa budú priebežne uverejňovať výskumné výsledky. Následne dôjde k realizácii vzdelávacích aktivít pre justičnú obec, ktorej súčasťou bude oboznámenie s už doteraz vykonanou analytickou činnosťou ako aj doterajšími výstupmi projektu.

Podrobné informácie o projekte

PUBLIKÁCIE z projektu