Slovenská asociácia európskeho práva

Podrobné informácie o projekte

Začiatok projektu: 30.06.2015

Koniec projektu: 30.06.2019

Hlavný cieľ projektu je uskutočniť výskum aplikácie práva Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v  civilných a obchodných veciach, a to najmä na základe podrobnej analýzy rozhodnutí Súdneho dvora Európskej  únie a prostredníctvom vzdelávacích seminárov, publikácií a internetovej stránky oboznámiť s touto aplikačnou  praxou sudcov, vyšších súdnych úradníkov a prokurátorov Slovenskej republiky. Zabezpečením ďalšieho  vzdelávania justičnej obce o predmetnej problematike sa dosiahne zvýšenie efektivity a kvality rozhodovacej  činnosti súdov.

Vedľajším cieľom projektu je sledovanie vývoja rozhodovacej praxe slovenských súdov, do akej miery zohľadňujú  zohľadňujú vo svojich rozhodnutiach uvedené nariadenia Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a  obchodných veciach a súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ.

Ďalším vedľajším cieľom projektu je využiť výstupy projektu aj v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu  študentov práva a vzdelávacej činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Harmonogram riešenia projektu:

  • 07/2015 - 12/2018: rešerš a analýza rozhodovacej praxe Súdneho  dvora Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v  civilných a obchodných veciach; rešerš a analýza významných rozhodnutí súdov  Slovenskej republiky v oblasti justičnej spolupráce v  civilných a obchodných veciach
  • 01/2016 - 06/2019: publikovanie výstupov projektu
  • 01/2016 - 06/2018: vytvorenie internetovej  stránky a uverejňovanie  elektronických výstupov
  • 01/2016 - 06/2019: vzdelávanie justičnej obce
  • 01/2016 - 06/2019: organizácia konferencie
  • 01/2016 - 06/2019: vzdelávanie študentov práva

Aplikované výsledky výskumu: Jedným z významných praktických výsledkov projektu bude zriadenie a kontinuálne dopĺňanie databázy rozsudkov súdov SR a Súdneho dvora. Databáza bude neustále dopĺňaná počas doby trvania projektu, ako aj po jeho skončení. databáza bude voľne dostupná, obohatená o súvisiace právne predpisy, anotácie a relevantné odkazy na publikácie a články.

Riešiteľský kolektív