Slovenská asociácia európskeho práva

PUBLIKÁCIE z projektu

Alternative disputes resolution for consumer contracts, Slašťan Miroslav, Martináková Ľubica, 2015, In: COFOLA International 2015 : Current challenges to resolution of international (cross-border) disputes : conference proceedings. - Brno: Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 9788021080201. - S. 257-282, celý zborník

Zisťovanie a používanie cudzieho práva v Slovenskej republike, Pekár Bernard, Slašťan Miroslav, 2016, In: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Kodifikace obecné části kolizního práva – cesta či omyl?, Brno, Masarykova univerzita, 2016, ISBN 978-80-210-8195-6, S. 177-189, celý zborník

Európske konanie s nízkou hodnotou sporu a spotrebiteľské spory, Slašťan Miroslav, 2015, In: Prenos poznatkov do justičnej praxe: zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov, Pezinok, Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2015, str. 152 – 177, ISBN 978-80-970207-8-1, celý zborník

Princíp autonómie vôle v procesných vzťahoch s medzinárodným prvkom, Levrinc Miloš, 2017, In: Banskobystrické dni práva : zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému „Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu", 23.-24. november 2016, Vígľaš : Sekcia súkromného práva a medzinárodného práva, 1. vyd., Banská Bystrica, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1286-4. - S. 253-260, celý zborník

Variácie určovania právomoci vo veciach rodičovskej zodpovednosti podľa nariadenia Brusel IIA, Slašťan Miroslav, 2016, In: Občianskoprávne aspekty medzinárodných rodičovských únosov detí a iné rodinnoprávne pomery s cudzím prvkom v podmienkach Slovenskej republiky, Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, ISBN 978-80-7160-421-1, S. 5-17, celý zborník

Creative application of the international treaties on avoidance of double taxation, Slašťan Miroslav, 2016, In: Bratislava legal forum 2016: Trends in development and creativity in the area of international law at the beginning of the 21st century, Bratislava, Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, ISBN 978-80-7160-428-0, S. 33-40, celý zborník

Autonómia vôle podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, Levrinc Miloš, 2016

The Conceptual Role of Habitual Residence, Jílek Dalibor, Michaličková Jana, 2016, In: Czech Yearbook of Public & Private International Law (Vol.7) – 2016, Praha, Česká společnost pro mezinárodní právo, 2016, str. 101 – 136. ISBN 978-80-87488-26-3

Používání pojmu obvyklého bydliště před Ujednáním o ruských a arménských uprchlících z roku 1928, Jílek Dalibor, Michaličková Jana, 2016, In: Aktuální právní problémy azylového a cizineckého práva, sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 10. září 2015 v Kanceláři veřejného ochránce práv..., Brno,Kancelář veřejného ochránce práv v spolupráci s Wolters Kluwer ČR, 2016, ISBN 9788087949368, S. 383-400, celý zborník

Uznanie a výkon rozhodnutia a verejných listín, Slašťan Miroslav, 2016, In: Zborník prednášok a praktických prípadov, 2016. - S. 107-118.

Ruští a arménští uprchlíci a jejich statut rationae personae, Jílek Dalibor, Michaličková Jana, 2016, In: Ročenka uprchlického a cizineckého práva. Brno, Kancelář veřejného ochránce práv, 2016, str. 274 – 309, ISBN 978-80-8794962-7, celý zborník

Voľba rozhodného práva a právomoci v európskom medzinárodnom práve súkromnom s ohľadom na slabšie strany, Kročková Kristína, 2017, In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie. Vysoká škola Danubius: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy,Brno: MSD, 2017, str. 115 – 130. ISBN 978-80-7392-281-8, celý zborník

Kľúčová rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie k európskemu konaniu o platobnom rozkaze, Bališová Jana, 2017, In: Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie. Vysoká škola Danubius: Fakulta verejnej politiky a verejnej správy,Brno: MSD, 2017, str. 98 – 114. ISBN 978-80-7392-281-8, celý zborník

Plusy a mínusy európskeho medzinárodného práva súkromného, Slašťan Miroslav, 2017, In: Dny práva 2017 - Days of law 2018. Aktuální otázky evropského medzinárodního práva soukromého, Brno, Masarykova univerzita, 2017, ISBN 978-80-210-8956-3, S. 118-133, celý zborník

Základné pojmy rozhodcovského konania vo svetle posledných zmien zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, Levrinc Miloš, 2017, In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 21, 1. vyd., Banská Bystrica,Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017, ISBN 978-80-557-1232-1, S. 229-239

Výhody a nevýhody "ustálenej judikatúry" Súdneho dvora Európskej únie, Slašťan Miroslav, 2017, In: Právny pluralizmus a pojem práva, Bratislava, SAP, 2017, ISBN 978-80-89607-57-0, S. 150-156

Výklad a používanie modelovej zmluvy OECD ako prameňa medzinárodného práva – prvé súdne priblíženie v SR , Slašťan Miroslav, 2017, In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - ISSN 1336-6912. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 298-316. 

Personal Staus of Refugees: The Original International Solution, Jílek Dalibor, Michaličková Jana, 2017, In: Czech Yearbook of Public & Private International Law (Vol.8) – 2017, Praha, Česká společnost pro mezinárodní právo, 2017, str. 79 – 106. ISBN 978-80-87488-29-4 celý zborník

Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného, Slašťan Miroslav, Siman Michael a kol., 2018, Slovenská asociácia európskeho práva a Justičná a akadémia Slovenskej republiky, ISBN 978-80-973158-0-1

Limity ochrany slabšej strany v kontexte aktuálnej judikatúry Súdneho dvora EÚ, Siman Michael, In: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného, Pezinok, Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2018, ISBN 978-80-973158-0-1, s. 147-158, celý zborník

Medzinárodné právo súkromné Európskej únie v premenách času, Slašťan Miroslav,In: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného , Pezinok, Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2018, ISBN 978-80-973158-0-1, s. 11-25, celý zborník

Výklad nariadenia č. 560/2012 o dedičských veciach v judikatúre Súdneho dvora EÚ, Júdová Elena, In: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného , Pezinok, Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2018, ISBN 978-80-973158-0-1,  s. 81- 100, celý zborník

Limitácia voľby práva v cezhraničných B2C vzťahoch, Mezeiová Lea, Rakovský Peter, In: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného , Pezinok, Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2018, ISBN 978-80-973158-0-1, s. 123- 133, celý zborník

Limity ochrany slabšej strany v kontexte aktuálnej judikatúry Súdneho dvora EÚ, Kočišová Simona, In: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného , Pezinok, Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2018, ISBN 978-80-973158-0-1,  s. 147- 158, celý zborník

Pripomienky k navrhovaným zmenám nariadení o doručovaní písomností a spolupráci pri vykonávaní dôkazov, Siman Michael,In: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného , Pezinok, Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2018, ISBN 978-80-973158-0-1, s. 159-167, celý zborník

Analýza rozsudkov Súdneho dvora EÚ týkajúcich sa Nariadenia Brussel IIA a Nariadenia v dedičských veciach, Böhmová Dominika, In: Aktuálne otázky európskeho medzinárodného práva súkromného , Pezinok, Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2018, ISBN 978-80-973158-0-1, s.169-183, celý zborník

Zásady inštitucionálneho systému Únie podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, Siman Michael, In: Interpolis '16 : zborník vedeckých prác : 13. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 10. november 2016, Banská Bystrica,  1. vyd., Banská Bystrica, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016, ISBN 978-80-557-1249-9, S. 536-541, celý zborník

Zjednocovanie pojmov civilného práva prostrednictvom výkladu Súdneho dvora Európskej únie, Siman, Michael, Simona Kočišová, 2018, In:  Olomoucké dny soukromého práva : sborník VIII. ročníku vědecké konference: aktuální otázky soukromého práva : postavení dítěte v soudních řízeních : náhrada újmy v procovněprávních vztazích, důkazní břemena v civilním soudním řrízení Olomouc, Iuridicum Olomoucense, 2018, ISBN 978-80-88266-13-6, s. 259-268, celý zborník

Európsky príkaz na zablokovanie účtov, Siman Michael, 2017, In: Dny práva 2017 - Days of law 2017, Brno, Masarykova univerzita, 2018, ISBN 978-80-210-8956-3, s. 107-117, celý zborník

Účinnosť úniových procesných nástrojov pri vymáhaní pohľadávok, Siman Michael, 2017, In: Právna ochrana veriteľov, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 8.12.2017,  Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017, ISBN 978-80-7160-456-3. - ISBN 978-80-7160-457-0, s. 42-48, celý zborník

Aplikácia „lex mercatoria“ v zmluvných vzťahoch s cudzím prvkom, Levrinc Miloš, 2017, In: Dny práva 2017 - Days of law 2017, Brno, Masarykova univerzita, 2018, ISBN 978-80-210-8956-3, s. 40-54, celý zborník