Slovenská asociácia európskeho práva

Konanie C-507/08 Európska komisia proti Slovenskej republike

Generálny advokát na podklade zásady právnej istoty a zásady res iudicata v spojení s ust. § 228 ods. 1 písm.a) a teraz písm. e) Občianskeho súdneho poriadku diplomaticky slovenským súdom vyčíta nedodržanie zásady prednosti práva Únie.

Stanovisko generálneho advokáta P.C. Villalóna v slovenskom jazyku z 9.9. 2010.