Slovenská asociácia európskeho práva

Stanovisko k prejudiciálnej otázke - Lesoochranárske zoskupenie VLK proti MŽP SR

 

Pozri tiež:

Prvá "slovenská" prejudiciálna otázka - znenie otázok KS Prešov - uznesenie Súdneho dvora EÚ z 25.1. 2007, C-302/06, František Kovaľský proti Dopravnému podniku Mesta Prešov (vlastnícke právo - obmedzenie - Dohovor o Ochrane ľudských práv a základných slobôd - nedostatok právomoci Súdneho dvora)

Druhá "slovenská" prejudiciálna otázka - znenie otázok NS SR  - uznesenie Súdneho dvora z 21.5. 2008, C-456/07, Karol Mihal proti Daňovému úradu Košice V

Slovensko (pred vstupom do EÚ) inak:

rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8.5. 2003, C-438/00, Deutscher Handballbund proti Marošovi Kolpakovi (Asociačná dohoda ES-SR, voľný pohyb pracovníkov, zákaz diskriminácie) - v anglickom jazyku