Slovenská asociácia európskeho práva

Súdny dvor vyhlásil rozsudok vo veci C-173/09 G.I. Elchinov

 

Právo Únie bráni tomu, aby právne posúdenie súdu vyššieho stupňa bolo pre vnútroštátny súd, ktorý má rozhodnúť vo veci po tom, čo mu súd vyššieho stupňa, na ktorý bol podaný opravný prostriedok, vrátil vec na ďalšie konanie, v súlade s vnútroštátnym procesným právom záväzné, ak sa tento vnútroštátny súd v súvislosti s výkladom, o ktorý požiadal Súdny dvor domnieva, že uvedené posúdenie nie je v súlade s právom Únie.

Súdny dvor tak potvrdzuje svoju judikatúru Rheinmühlen I. a neprijíma návrhy prednesené generálnym advokátom Villalónom zo dňa 10. júna 2010 (bod 38).

V tomto kontexte je zaujímavým aj návrh sudcu Okresného súdu v Prešove na súlad ust. § 226 O.s.p. s čl. 144 ods. 1 Ústavy SR, vedený na Ústavnom súde SR pod sp. zn. PL. ÚS 17/2010.