Slovenská asociácia európskeho práva

EUREKO B.V. proti Slovenskej republike

Žalobou predloženou spol. EUREKO sa táto domáha určenia porušenia Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 569/1992 Zb.). Slovenská republika spochybnila právomoc Stáleho arbitrážneho súdu z dôvodu nezlučiteľnosti arbitrážnej doložky s právom Európskej únie odo dňa vstupu SR  do EÚ (a jej nahradením ustanoveniami o voľnom pohybe kapitálu, rovnakom zaobchádzaní a zákaze diskriminácie).

O prípade tiež informoval EU Law Bolg  - klikni sem (tiež prístup k relevantnej judikatúre SD EÚ).

Slovenská republika čelí ďalším podobným žalobám vo veci HICEE B.V. v. The Slovak Republic (HICEE bola založená spol. PENTA v roku 2006 v čase prijímania sporných legislatívnych opatrení a na ktorú previedla Dôveru zdravotnú poisťovňu a.s.) a  European American Investment Bank AG v. The Slovak Republic (EAIB vlastnila do r. 2008 Apollo zdravotnú poisťovňu a.s., kedy ju predala spol. PENTA).