Slovenská asociácia európskeho práva

SAEP sa pripravuje na XXIV.kongres FIDE v Madride

 

FIDE je medzinárodná organizácia združujúca národné združenia členských štátov Európskej Únie, ktorých činnosť je zameraná na štúdium a rozvoj komunitárneho a inštitucionálneho práva Spoločenstva.

Naše členstvo je veľkým prínosom nielen pre fungovanie samotného združenia, ale aj pre šírenie hodnôt a poznatkov európskeho práva na Slovensku a naopak zviditeľnenie samotného Slovenska v tak prestížnej organizácii.

Najbližším stretnutím FIDE bude XXIV. kongres, ktorý sa uskutoční v novembri 2010 v Madride. Na tomto kongrese SAEP plánuje predložiť tzv. národné správy členských štátov k vybraným témam tak, aby aplikácia komunitárneho práva v Slovenskej republike odznela v kontexte oboznámenia a posúdenia aj ostatnými expertmi na európske právo v celej EÚ

Comité des Directeurs FIDE na svojom zasadnutí v rakúskom Linzi prijal 3 hlavné témy, ktoré budú predmetom diskusie nasledujúceho kongresu v Madride:

  1. The European and National Parliaments.
  2. The Judicial Application of European Competition Law.
  3. Public Capital and Private Capital in the internal market. Securing a level playing field for public and private enterprises.

Predseda Slovenskej asociácie európskeho práva Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. navrhol, aby každá z týchto tém bola pridelená jednej osobe, ktorá bude koordinovať spracovanie danej témy v rámci pracovnej skupiny zloženej z členov SAEP, ako aj iných prípadných záujemcov. Národné správy musia byť odovzdané do 30. Septembra 2009. Pracovným jazykom je angličtina a rozsah národných správ by nemal presiahnuť 15 strán. Všetko však závisí od potreby jednotlivých pracovných skupín.

Pre jednotlivé témy sú zodpovednými osobami:

V záujme včasného a plnohodnotného spracovania národných správ Vás predseda SAEP žiada, aby ste sa zapojili do ich prípravy a nadviazali v tejto súvislosti kontakt s vedúcimi pracovných skupín.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujem.

S pozdravom,
Juliana Pogáčová, SAEP
Juriste linguiste
Unité SK
Cour de justice