Slovenská asociácia európskeho práva

Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii